1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Zweminstituut Nautilus B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83234535 (hierna: ‘ZIN BV’), partij is.
 2. De ouder/verzorger van een kind die een overeenkomst met ZIN BV aangaat wordt hierna genoemd: ‘opdrachtgever’.
 3. Het kind dat deelneemt aan de zwemlessen voor het behalen van zwemdiploma A, B of C wordt hierna genoemd: ‘cursist’. Een persoon die gebruik maakt van het zwembad van ZIN BV wordt hierna genoemd: ‘deelnemer’.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken indien door ZIN uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard.

2. Inschrijving zwemles diploma A, B of C 

 1. De opdrachtgever kan een cursist inschrijven voor een zwemles via de website van ZIN BV. De overeenkomst tussen ZIN BV en de opdrachtgever komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van ZIN BV.
 2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg (bijvoorbeeld door een aanmelding te plaatsen op de website van ZIN BV) heeft aanvaard, bevestigt ZIN BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Vanaf 3 jaar kunnen kinderen worden ingeschreven voor zwemles. Om deel te kunnen nemen aan de zwemlessen, dient de cursist minimaal 4,3 jaar oud te zijn.
 4. Bij de inschrijving dienen eventuele lichamelijke of fysieke beperkingen te worden gemeld.
 5. De cursist is pas definitief ingeschreven op het moment dat het inschrijfgeld op het rekeningnummer van ZIN is bijgeschreven.
 6. De tijden waarop zwemlessen worden aangeboden zijn te vinden op de website van ZIN BV.


3. Prijzen en betaling

 1. Bij inschrijving van de zwemlessen dient opdrachtgever het inschrijfgeld te voldoen aan  ZIN BV om de inschrijving definitief te maken. De hoogte van het inschrijfgeld en de prijzen van abonnementen van de diverse aangeboden cursussen en zwemlessen staan vermeld op de website van ZIN BV. Ook de hoogte van het afzwem-geld staat vermeld op de website en dient voor aanvang van het proefzwemmen te worden voldaan. Elk halfjaar kàn een prijsindexering plaatsvinden.
 2. Opdrachtgever kan ervoor kiezen om de aan ZIN BV verschuldigde vergoeding (‘lesgeld’) periodiek te betalen, of  middels een eenmalig vast bedrag voor het behalen van een zwemdiploma A, B of C (‘afkoop’).
 3. Het contributiegeld wordt door ZIN BV iedere 4 weken geïncasseerd door afschrijving van het bedrag van de bankrekening van opdrachtgever. Opdrachtgever zal hiervoor een schriftelijke machtiging (knop op website) verstrekken aan ZIN BV.
 4. De eenmalige vergoeding voor de afkoop van het lespakket wordt binnen vier (4) weken na de eerste zwemles geïncasseerd door afschrijving van het volledige bedrag van de bankrekening van opdrachtgever. Opdrachtgever zal hiervoor een schriftelijke Digitale machtiging verstrekken aan ZIN BV middels een knop bij de inschrijving..
 5. Bij niet-tijdige betaling of indien de afschrijving mislukt, om redenen die zijn toe te rekenen aan opdrachtgever, zal ZIN BV de navolgende stappen ondernemen:
 6. verzending van een factuur;
 7. verzending van een betalingsherinnering;
 8. verzending van een aanmaning waarbij de opdrachtgever een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen;
 9. ZIN BV mag elke 3 maanden zijn consumentenprijzen indexeren.
 10. Indien de cursist nog lestegoed over heeft aan het einde van de looptijd  zal deze nimmer worden verrekend. Deze lestegoeden zullen komen te vervallen.
 11. De opdrachtgever is gehouden de kosten die ZIN BV moet maken te vergoeden, waaronder de incassokosten en wettelijke rente. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde met een maximum van EUR 375,-. ZIN is bevoegd de cursist de toegang tot de zwemles te ontzeggen vanaf het moment dat er een betalingsachterstand is van twee maanden.


4. Deelneming zwemlessen

1. Voor het behalen van zwemdiploma A, B, of C middels een lespakket dient de cursist minimaal 85% van de lessen aanwezig te zijn én te voldoen aan de voorwaarden voor het behalen van het zwemdiploma.

2. wanneer de cursist minimaal 15% van de 58 zwemlessen heeft gemist, en door opdrachtgever een vast bedrag wordt betaald voor afkopen van diploma A, B of C, dan zal desalniettemin het reguliere maandelijkse lesgeld in rekening worden gebracht.

3. Eventuele lichamelijke of fysieke beperkingen van een cursist dienen voorafgaand aan de zwemles (door opdrachtgever) te worden gemeld bij de zweminstructeur.

4. Cursisten met een mentale of geestelijke beperking kunnen deelnemen aan de daarvoor bestemde zorglessen. In overleg met opdrachtgever zal worden besloten of een cursist dient deel te nemen aan de zorglessen. ZIN BV kan niet worden verplicht een cursist met een mentale of geestelijke beperking toe te laten tot de gewone zwemlessen indien ZIN BV daarvoor gegronde reden heeft. De exacte tijden van de plus-lessen kunnen tussentijds en per locatie wisselen. ZIN BV is niet verplicht kinderen toe te laten tot de plus-lessen.

5. Indien de opdrachtgever heeft nagelaten om de fysieke of mentale beperking van de cursist kenbaar te maken en heeft de opdrachtgever gekozen voor een lespakket, dan zal dit pakket worden beëindigd wanneer de cursist het gestelde aantal lessen heeft bereikt.

6. Inhaallessen worden toegekend bij het afmelden van een les via het leerlingvolgsysteem. Het maximale totaal van de inhaallessen is 3, hierboven wordt er niet meer bijgeschreven. Mocht er door ZIN BV een les worden bijgeschreven dan kan het maximum overschreden worden.

7. Tijdens erkende Nederlandse feestdagen wordt er geen zwemles gegeven en is het zwembad gesloten. Deze zwemlessen kunnen niet worden ingehaald.

5. Opzegging 

1. De opzegging van een overeenkomst dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden, rekening houdend met een opzegtermijn van vier weken. De opzegging kan worden geadresseerd aan info@zininzwemmen.nl.

2. Indien opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten die strekt tot aankoop van een lespakket, zal geen restitutie plaatsvinden van het reeds betaalde bedrag.


6. Ziekte 

 1. Zwemlessen die wegens incidentele ziekte of afwezigheid niet door de cursist kunnen worden gevolgd, kunnen worden ingehaald.
 2. Cursisten die wegens ziekte niet aanwezig kunnen zijn dienen door opdrachtgever te worden afgemeld in het zwem volgsysteem.
 3. Indien cursisten langdurig ziek of afwezig zijn, dan zal hij/zij op de wachtlijst worden geplaatst tot aan het moment dat de cursist weer deel kan nemen aan de zwemlessen.
 

7. Veiligheid 

 1. In het belang van de veiligheid van cursisten en deelnemers dienen te allen tijde de instructies van de instructeurs van ZIN BV te worden gevolgd. Zweminstructeurs kunnen cursisten uitsluiten van deelname van een zwemles indien aanwijzingen niet worden opgevolgd en het gedrag de overige aanwezigen belemmert in het zwembad.
 2. Cursisten, deelnemers en aanwezigen in het zwembad dienen de huisregels in acht te nemen. De huisregels worden schriftelijk verstrekt bij de eerste cursusdag.
 3. Cursisten of deelnemers die als gevolg van een (besmettelijke) ziekte een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid van anderen, mogen geen gebruik maken van het zwembad.
 
 

8. Afzwemmen

 1. De zweminstructeur bepaalt wanneer de cursist gereed is om af te zwemmen.
 2. Een cursist kan afzwemmen op een van de daartoe door ZIN BV bestemde afzwemmomenten en indien wordt voldaan aan alle voorwaarden voor het afzwemmen van zwemdiploma A, B of C.
 3. Eén week voorafgaand aan het afzwemmen vindt een tussentijdse toets plaats waar wordt gecontroleerd of de cursist voldoet aan de voorwaarden voor het behalen van zwemdiploma A, B of C.
 4. Indien een cursist een zwemdiploma niet haalt op het daarvoor bestemde afzwem-moment, zal de cursist de zwemlessen dienen te   vervolgen       

    5. De door ZIN aangeboden afzwem-momenten staan onder toezicht van het internationaal erkend instituut ENVOZ/ZON.

    6. De kosten voor het zwemdiploma en het afzwemmen dienen tijdens het proefzwemmen te zijn voldaan.

    9. Aansprakelijkheid en overmacht

 1. ZIN is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als direct of indirect gevolg van daden en/of nalaten van een cursist of deelnemer, dan wel van personen wier handelen aan de cursist of deelnemer kunnen worden toegerekend.
 2. ZIN is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan persoonlijke eigendommen van de gebruikers of aanwezigen in het zwembad.
 3. ZIN is nimmer aansprakelijk voor kosten of schade die mochten ontstaan als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van ZIN  liggen en op grond waarvan ZIN redelijkerwijs geen uitvoering meer kan geven aan de overeenkomsten met opdrachtgevers en deelnemers, daaronder begrepen o.a.:
  • brand;
  • werkstakingen;
  • ziekte van personeel van ZIN;
  • extreme vorst;
  • door de overheid opgelegde besluiten;
  • indien de huurovereenkomst wordt opgezegd van een of meer zwembadlocaties van ZIN;
  • indien sprake is van een lek/technisch mankement van het zwembad als gevolg waarvan ZIN niet in staat is om zwemlessen aan te bieden aan cursisten.
  • Alle overige onvoorziene calamiteiten.
 1. In geval van overmacht vindt geen retributie van lesgelden plaats.

 

 10. Bedenktijd/herroeping

 1. Indien opdrachtgever een overeenkomst heeft afgesloten via de website van ZIN BV, dan heeft opdrachtgever het recht om binnen een bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te herroepen.
 2. De bedenktijd gaat in de dag nadat de opdrachtgever een bevestiging van inschrijving van ZIN BV heeft ontvangen.
 3. Als de opdrachtgever gebruik wil maken van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de herroepingstermijn (bedenktijd) schriftelijk of per e-mail aan ZIN BV (info@zininzinwemmen.nl).
 4. Herroeping dient plaats te vinden via het daarvoor bestemde modelformulier. Het modelformulier is verstrekt bij de bevestiging van de inschrijving, en kan tevens worden opgevraagd via een mail aan ZIN BV.
 5. Retributie van lesgeld zal plaatsvinden binnen 14 dagen na herroeping.
 
 

11. Privacy 

1. De persoonsgegevens die worden verwerkt door ZIN BV, worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van het uitoefenen van de activiteiten van ZIN BV. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

2. Bij inschrijving gaat de opdrachtgever  akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens als hiervoor bedoelt.

3. De verzamelde gegevens kunnen op verzoek van opdrachtgever worden verwijderd uit de administratie van ZIN BV.

4. ZIN BV vraagt toestemming aan opdrachtgever voor het gebruik van foto’s en/of andere materialen voor promotiedoeleinden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel

Op welke locatie wil je je inschrijven?